Polar Skate Co Shin Sanbongi Mt. Fuji Surf Jr - People Skate and Snowboard
Polar Skate Co Shin Sanbongi Mt. Fuji Surf Jr - People Skate and Snowboard

Polar Skate Co Shin Sanbongi Mt. Fuji Surf Jr

Regular price $66.95 Sale price $64.95

Polar Skate Co Shin Sanbongi Mt. Fuji Surf Jr

  • Pink Stain
  • W 8.75
  • N 6.25
  • WB 14.375
  • T 6.5

*Don't Forget Grip!