shoe goo

shoe goo

$7.95

Shoe Goo

Patch up those holes in your shoes right away with shoe goo.